Čajkov

Starosta obce: Emília Nichtová

Adresa: Obecný úrad Čajkov, 935 24
Tel.: 036 / 638 92 21
Fax.: 036 / 638 92 21
E-mail: posta@obec-cajkov.sk
www.obec-cajkov.sk
Počet obyvateľov: 1 055

Základné informácie

Čajkov leží na južnom úpätí Štiavnických vrchov, na miernom svahu Ipeľskej pahorkatiny a na nive Hrona. Časť chotára v pohorí tvoria andezitové tufy a tufity, v nižších polohách s s mladotreťohornými uloženinami, pokrytými sprašou a sprašovými hlinami. Svahy sú odlesnené, na nich sa nachádzajú vinice, vyššie chrbty pokrýva dubový les. Chotár má hnedé lesné, hnedozemné a illimerizované pôdy.

Osídlenie v neolite – hroby lengyelskej kultúry, sídlisko z doby brontovej, hallštattskej, laténskej a veľkomoravskej. Obec sa spomína v r.1276. Patrila opátstvu v Hronskom Beňadiku, 1283 časť majetku ostrihomskému arcibiskupovi, ktorý postupne získal od opátstva celú obec. R. 1776 sa stala vlastníctvom banskobystrického biskupstva. R. 1536 mala 11 slobodníkov, v 1601roku 106 domov, v 1720 mlyn, krčmu a v roku 1828 143 domov a 1000 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a vinohradníctvom.

Zaujímavosti obce

V obci sa nachádza rímskokatolícky rokokový kostol z roku 1779. V septembri sú v ňom vystavené poľnohospodárske produkty.

V obci sa pravidelne konajú podujatia ako čajkovské vinobranie – jeseň, alebo oblastná degustácia vín – jar. Obyvatelia a navštevníci z blízkeho, či ďalekého okolia si takýmto spôsobom pripomínajú dávne tradície tohto nádherného vinárskeho a čilejkárskeho kraja.

Medzi pamätihodnosti obce patrí aj neskorobarokový kaštieľ z roku 1756.

Z 19. storočia pochádzajú kamenné domy so sedlovou a valbovou strechou, sekundárne pod tvrdou krytinou, so stĺpovým podstreším a ozdobnými železnými okenicami. Šambrány okien a ostenia bránok sú zdobené reliéfom a polychrómiou. Na záhumniach sú stodoly v rade, v chotári zhluky vinohradníckych pivníc

Ešte v polovici 20. storočia sa tkalo plátno, keper, rips a preberané tkaniny farby bielej s vínovočervenou, tmavomodrou a čiernou. Už od 1. svetovej vojny sa všetky časti ľudového odevu šijú z kupovaného materiálu; domáci materiál – konopné plátno a biele vlnené súkno – takmer nevidno.

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk

Comments are closed.