Archive for Mestá a obce

Drženice

Starosta obce: Slavomír Baláž

Adresa: Obecný úrad Drženice, 935 03
Tel.: 036 / 63 491 21
Fax.: 036 / 63 491 21

Počet obyvateľov: 410
Oficiálna stránka: http://www.drzenice.sk/

Základné informácie

Drženice ležia v severnej časti Ipeľskej pahorkatiny v nadmorskej výške 225 m nad morom. Odlesnený pahorkatinný chotár tvoria treťohorné uloženiny pokryté sprašou. Má hnedozemné prípadne illimerizované pôdy.

Obec sa spomína už v roku 1296. Patrila viacerým zemianským rodinám – Derseneovcom , Hódossyovcom, Esterházyovcom, Boronkayovcom a iným. V roku 1554 mala 9 usadlostí, v 1715 mlyn a 28 domácností, v 1828 66 domov a 398 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. V 18-19. storočí bola v obci sklárska huta. Po 1918 roku obyvatelia pracovali ako poľnohospodárski robotníci na veľkostatku. JRD bolo v obci založené v roku 1950.

K obci patrí aj časť s názvom Kmeťovce.

Zaujímavosti obce

Evanjelický kostol. Základy tohto kostola sa položili v roku 1854, dokončený bol r. 1856 a posvätený r. 1857. V r 1899 bola k nemu primurovaná zvonica. Kostol bol vybudovaný v neskoro klasicistickom slohu. Klasicistický oltár je z roku 1770 so starším. obrazom preneseným z bývalej evanjelickej modlitebne v Devičanoch. Časť vnútorného zariadenia je z 18. storočia. Hore je katolícky kostol v časti Kmeťovce.

V obci sa zachovalo viacero domov pôvodnej architektúry. Za obcou sa nachádza rybník. Obec má tiež vinohradnícku tradíciu.

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk

Hontianske Trsťany

Starosta obce: JUDr. Jozef Gálus

Adresa: Obecný úrad Hontianske Trsťany, 935 86
Tel.: 036 / 63 231 21
Fax.: 036 / 63 231 21

Počet obyvateľov: 350

Základné informácie

Obec leží v dolinke potoka Trsteník, na rozhraní Ipeľskej pahorkatiny a Krupinskej planiny. Chotár obce je zalesnený dubovým a agátovým porastom, má hnedozemné, hnedé lesné a ilimerizované pôdy.

Obec počas svojej histórie viackrát menila názov. Aj súčasníci si ju ešte pamätajú ako Nadošany, od roku 1948 Tekovské Trsťany a od roku 1974 sa používa súčasný názov Hontianske Trsťany.

V roku 1245 boli Hontianske Trsťany majetkom Hontianskeho hradu a časť majetkov patrila aj šahanskému prepošstvu. V roku 1267 tunajšie majetky kráľ Belo IV. daroval hontianskym hradným jobagiónom. V roku 1318 povolil Arcibiskup Tomáš tunajšiemu zemepánovi, aby si mohol postaviť kaplnku. Po ústupe Turkov kráľ Leopold I. daroval Trsťany jezuitskej reholi. Neskôr, v roku 1776 ich kráľovná Mária Terézia darovala vtedy zriadenému banskobystrickému biskupstvu.

Zaujímavosti obce

V obci sa nachádza aj rímskokatolícky kostol. Je to typ mestského kostola, čo potvrdzujú aj stĺpy po jeho bočných stranách.

Okolo kostola je možné nájsť pomník farárom z rokov 1640 až 1763 a kaplnku.

Za obcou sa nachádza aj kríž postavený úverným družstvom 5.mája 1930. Obnovený bol v roku 2000 Maticou Slovenskou.

Vinohradnícky charakter obce dokumentujú aj vínne pivnice. Zo zachovaných nápisov sa dozvedáme, že niektoré boli postavené už v 19. storočí.

V kameni vysekané pivnice, údajne slúžiace kedysi ako úkryty, alebo aj kamenné obydlia. Využívajú sa do dnešných čias.

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk

Horná Seč

Starosta obce: Edita Moravská

Adresa: Obecný úrad Horná Seč, 935 31
Tel.: 036 / 639 65 23
E-mail: obec.hornasec@stonline.sk

Počet obyvateľov: 480
Oficiálna stránka: http://www.horna-sec.sk/

Základné informácie

Obec Horná Seč leží na ľavom brehu Hrona v severovýchodnej časti Podunajskej nížiny v nadmorskej výške 158 m. Obec sa vyvinula v chotári obce Seč, doloženej v roku 1310. Spomína sa v roku 1355, patrila zemanom zo Seče, konkrétne dcéram zemana Dominika de Zeche, ktoré boli vydaté za turčianskych zemanov. V čase tureckých vojen bola poplatná Turkom, podľa tureckého daňového súpisu z roku 1664 mala 29 domácností, polia, les, pasienky, včelín. Horná Seč sa napokon stala súčasťou levického hradného panstva, resp. jeho dedičov, ktorému patrila až do 19. storočia.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a zhotovovali výrobky z prútia. Blízko rieky Hron sú nerastné ložiská štrkopieskov, ktoré sa aj dnes ťažia a po ich vyťažení vo vyhĺbených priestoroch hodlá obec zriadiť rekreačnú zónu. Obec patrí do Združenia vidieckeho turizmu – “Hron”.

Zaujímavosti obce

Najhodnotnejšou pamiatkou obce je kalvínsky kostol, pôvodne neskorobaroková, tolerančná stavba bez veže z roku 1789, ktorá r. 1891 bola obstavaná múrmi nového kostola s vežou a po jeho dokončení bola stará stavba rozobraná.

Pamätník 23. obetiam I. svetovej vojny postavený okolo roku 1940, umiestnený v školskej záhrade a po roku 1945 doplnený menami štyroch obetí II. svetovej vojny. Zaujímavosťami obce sú aj ústredný kríž a miléniová vstupná brána cintorína.

Za obcou sa nachádza jazero Štrkovisko, slúžiace ľudom z blízkeho okolia predovšetkým na relax hlavne v letnom období.

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk

Hronské Kľačany

Starosta obce: Ing. Miroslav Kollár

Adresa: Obecný úrad Hronské Kľačany, 935 29
Tel.: 036 / 63 921 80
Fax.: 036 / 63 921 80
E-mail: klacany@imilsoft.sk
Web: www.hronskeklacany.sk

Počet obyvateľov: 1 468

Základné informácie

Obec Hronské Kľačany sa nachádza v severozápadnej časti okresu Levice. Je súčasťou Nitrianskeho kraja. Patrí do severovýchodnej časti Podunajskej nížiny, podhoria Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny.

Chotár obce je odlesnený, okrem zvyškov agátového lesíka na úbočiach Kusej hory. Tvoria ho treťohorné uloženiny, miestami s vrstvou štvrťohorných riečnych, prevažne štrkových uloženín. Väčšinou však lužné pôdy rôznych subtypov a černozeme na aluviálnych uloženinách a na podmáčaných sprašových horninách a hlivách. Podľa geologickej charakteristiky celý chotár tvoria piesky a štrky prekryté miestami sprašou. Podľa hydrogeologickej charakteristiky zvodnených vrstiev je pórová priepustnosť veľmi dobrá.

Z hľadiska geografického možno polohu Hronských Kľačian určiť 48o 14′ severnej zemepisnej šírky a 18o 6′ východnej zemepisnej dĺžky. Najvyššie položeným miestom v chotári je vrchol Kusej hory (trigonometrický bod – kóta 225). Nadmorská výška v strede obce je 163 m, v chotári sa pohybuje v priemere od 162 do 167 m n.m.

Z vodohospodárskeho hľadiska spadá do povodia rieky Hron. Na území obce sa nachádza malý potok Perec, ktorý je umelo vytvoreným kanálom rieky Hron. Sú na ňom vybudované vodné diela slúžiace väčšinou pre poľnohospodárstvo, rybárstvo a rekreáciu. V centre obce sa nachádza vodná nádrž – rybník, ktorá ja napojená na potok Perec.

Katastrálne územie má výmeru 788 ha. Z toho poľnohospodárska pôda zaberá 694 ha, lesy 2 ha, vodné plochy 11 ha a intravilán 81 ha. Prevažnú časť pôdorysu obce tvorí bytová zástavba. Geografická poloha, klimatické podmienky a pôdny fond, predurčujú obec k poľnohospodárskej výrobe. Priemyselné podniky väčšieho významu sa v obci nenachádzajú. Pôsobia tu len malé prevádzky zamerané na spracovanie poľnohospodárskych produktov. Najväčším výrobným podnikom je miestne Poľnohospodárske družstvo s počtom zamestnancov cca. 40. Obec leží pri križovatke štátnych ciest I/51 a I/76. K obci patrí aj miestna časť „Kusá hora“, kde sa nachádzajú 2 domy.

Zaujímavosti obce

Podľa oficiálnych údajov bola obec od roku 1332 filiálkou rímsko – katolíckej farnosti v Starom Tekove. Kostol v cintoríne, zasvätený sv. Filipovi a sv. Jakubovi bol z roku 1784. Už predtým tam stála kaplnka z roku 1764. Podľa kanonickej vizitácie z roku 1779 kázne pred bohoslužbami bývali pred kaplnkou na voľnom priestranstve. Kázalo sa iba v slovenskej reči – „Praedicatur lingua Slovonica”. Dnešný kostol v strede obce zasvätený Božskému srdcu Ježišovmu je z roku 1932. Kostol, ako najvyššia stavba našej obce sa stala jej dominantou. Jej umiestnenie ovplyvnilo urbanistické riešenie stredu obce.

V obci stojí aj socha sv. Jána Nepomuckého, kríž a iné. Na Kusej hore sa nachádza kaplnka

Z vodohospodárskeho hľadiska spadá do povodia rieky Hron. Na území obce sa nachádza malý potok Perec, ktorý je umelo vytvoreným kanálom rieky Hron. Sú na ňom vybudované vodné diela slúžiace väčšinou pre poľnohospodárstvo, rybárstvo a rekreáciu. V centre obce sa nachádza vodná nádrž – rybník, ktorá ja napojená na potok Perec. V roku 1634 bol v obci vybudovaný odvodňovací kanál Perec, ľudovo zvaný Kompa. Na tomto kanáli v tom istom roku obnovili starý mlyn. Mlyn funguje až do dnešných čias.

V obci, neďaleko obecného úradu stojí pamätník kňazom a národným buditeľom – Jánovi Palárikovi a Františkovi Richardovi Osvaldovi, ktorí pôsobili v obci.

V katastri obce sa leží aj Kusá hora, prírodná rezervácia – dôvod ochrany sú pomerne zachované fragmenty významnej xerotermnej stepi na andezitoch s niektorými ohrozenými druhmi flóry Slovenska. Lokalita predstavuje ojedinelý biotop v blízkosti mesta Levice. Okrem iného je miestom pre vinohrady, pestujú sa tu kvalitné vína- pesecká leanka, veltlín zelený, ryzling, levická frankovka, andré …

Základná škola – bola postavená v roku 1963 a v roku 1983 bola k nej pristavaná budova školskej jedálne a školského klubu, v roku 1991 telocvičňa so saunou. K udržiavanému areálu školy patria dve trávnaté ihriská a v roku 2001 bolo vybudované viacúčelové ihrisko. V roku 2004 bola postavená horolezecká stena.

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk

Iňa

Starosta obce: Jozef Rosipal

Adresa: Obecný úrad Iňa, 935 35
Tel.: 036 / 639 80 71
Fax.: 036 / 639 80 71

Počet obyvateľov: 209
Oficiálna stránka: http://www.ina.ocu.sk/

Základné informácie

Iňa leží v severovýchodnej časti Pohronskej pahorkatiny v doline potoka Lyska. Nadmorská výška stredu obce je 170 m a chotára 165 až 213 m. Odlesnený pahorkatinný chotár tvoria treťohorné íly so štrkmi a pieskami, na povrchu prevažne spraš. Má černozemné pôdy.

Tunajšia fara sa spomína v roku 1156, keď ostrihomský arcibiskup daroval desiatky kapitule. R. 1275 patrila obec jobagiónom hradu Tekov, neskoršie zemanom z Tajnej, Kálnej, Pialu, v novoveku Balogovcom a Majthényiovcom. V roku 1601 mala obec 17 domov, 1715 len 2 domácnosti a v roku 1720 bola celkom opustená. V 1828 mala 29 domov a 203 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom.

Zaujímavosti obce

V obci sa nachádza niekoľko sakrálnych stavieb. Oproti cintorínu je to malý kostolík. Pred kostolom stojí kríž. Za obcou môžeme nájsť sakrálnu vitrínu.

Okolo kostola je možné nájsť pomník farárom z rokov 1640 až 1763 a kaplnku.

Cez Iňu preteká potôčik Lyska. V obci sa zachovalo viacero domov pôvodnej architektúry. Nachádza sa tu aj materská škôlka.

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk

Jabloňovce

Starosta obce: Igor Hindi

Adresa: Obecný úrad Jabloňovce, 935 06
Tel.: 036 / 634 81 21
Fax.: 036 / 634 81 21

Počet obyvateľov: 226
Oficiálna stránka: http://www.jablonovce.estranky.sk/

Základné informácie

Jabloňovce ležia v Štiavnických vrchoch v kotline potoka Jabloňovka. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 290 m a chotár vo výške 247-574 m. Zväčša odlesnený až vrchovinný povrch chotára tvoria tufy, tufity a andezity. Zalesnená je len vrchovinná časť. Pôdy sú hnedé a illimerizované.

Obec vznikla v roku 1943 zlúčením Dolného a Horného Almáša Obec Dolný Almáš sa spomína v roku 1245. Patrila kláštoru v Šahách , od roku 1338 panstvu Levice. V 17. st. boli majiteľmi Csákyovci, v 19. st. Esterházyovci a Schoellerovci. Horný Almáš je doložený 1428. Patrila prepošstvu v Šahách, v 17. st. získali majetky jezuiti a neskôr biskupstvo v Banskej Bystrici. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Zač. 18. storočia je doložené hrnčiarstvo a pivovarníctvo.

Zaujímavosti obce

V obci sa nachádza kostol reformátsky gotický z roku 1459 – husistský chrám. V areáli husitského chrámu sa zachoval i husitský obranný múr z roku 1459, tolerančná zvonica z 1782 a tolerančná lipa z roku 1782.

Kostol rímsko-katolícky klasicistický je z roku 1794.

Jabloňovský Roháč – štátna prírodná rezervácia o výmere 59,56 ha s najzachovalejšími dúbravami, javorom a hrabom v podhorskom stupni mladých vyvrelín. Bola vyhlásená v roku 1950 za účelom ochrany lesných biocenóz, teplomilnej vegetácie a ako hniezdište vtáctva.

V obci sa narodili, či pôsobili viaceré významné osobnosti. Svoje rodisko tu majú:
Ondrej Bošáni – matematik a astronóm (1766 –1831),
Alexander Brodský – maliar (1819 – 1901).

Pôsobil tu aj Juraj Slávik – publicista (1859 – 1912).

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk

Jesenské

Starosta obce: MUDr.Jozef Chrančok

Adresa: Obecný úrad Jesenské, 935 36
Tel.: 036 / 639 81 08

Počet obyvateľov: 53
Oficiálna stránka: http://www.jesenske.sk/

Základné informácie

Obec Jesenské leží v severovýchodnej časti Pohronskej pahorkatiny. Je kopcovitého rázu, nadmorská výška sa pohybuje od 168 do 220 m n. m. Cez obec preteká potok, časť katastra tvorí zalesnená plocha. Celková výmera katastrálneho územia je 379 ha. Navrhované nadregionálne biocentrum Jesenské Údolie je súčasťou nadregionálneho biokoridoru.

Obec sa spomína pod názvom Sytetkuth v roku 1251, patrila miestnym zemanom. V roku 1573 ju spustošili Turci. V roku 1657 sa spomína ako Setetkút. V roku 1892 ju pripojili k Beši.

Po vzniku ČSR bola na terajšom území slovenskými kolonistami založená obec Jesenské, na základe parcelovania veľkých panských majetkov. V tomto čase boli postavené v obci škola a kostol. V roku 1938 bola obec pričlenená k Beši a po roku 1945 bola opäť samostatná a premenovaná na Jesenské Údolie. Od 7. 1. 1992 je samostatnou obcou s vlastným obecným zastupiteľstvom a s pôvodným názvom Jesenské.

Zaujímavosti obce

V obci sa nachádza figurálna plastika Sv. Jána Nepomuckého s datovaním 1783 a obnovou v roku 1930.

Nachádza sa tu aj katolícky kostol Sv. JAN DON BOSCO, pseudogotický postavený v roku 1938.

V obci je pomník SNP.

V obci je archeologická lokalita – pohrebisko z 11. storočia a hrob z 9. storočia.

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk

Jur nad Hronom

Starosta obce: Helena Valentová

Adresa: Obecný úrad Jur Nad Hronom, 935 57
Tel.: 036 / 772 08 01
Fax.: 036 / 779 32 45
E-mail: ocu@jur.sk

Počet obyvateľov: 935
Oficiálna stránka: http://www.jur.sk/

Základné informácie

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1276. Územie bolo osídlené už v mladšej dobe kamennej, o čom svedčia archeologické nálezy. V r.1312 osadu spustošili výpravy Matúša Čáka. Kostol Sv.Juraja bol postavený pôvodne románskom slohu v 1. polovici 13. storočia.V roku 1499 bol po požiari goticky obnovený, v roku 1937 rozšírený. Vznik reformovaného kostola sa datuje rokom 1785. V strede obce stojí zvonica postavená v roku 1790. Evanjelický kostol bol postavený v roku 1956.

Popri rieke Hron je pestré rastlinstvo a živočíštvo. Prechod cez Hron umožňujú dva mosty. Obec sa nachádza pri ceste 1. triedy Nové Zámky-Šahy, v blízkosti kúpeľných miest Štúrovo, Dudince a Santovka. Tradičným zamestnaním tunajších obyvateľov bolo a je poľnohospodárstvo, chov hospodárskych zvierat.

Obec je plynofikovaná a obecný vodovod je dobudovaný od roku 1998. V obci je pošta, ZŠ, MŠ,kulturný dom, dobrá obchodná sieť a štyri reštaurácie. V rámci mikrozdruženia piatich obcí – ZVT-HRON / Starý Tekov,Kalná nad Hronom, Horná Seč, Jur nad Hronom, Šarovce/ sa obec zamerala na rozvoj turizmu.

Zaujímavosti obce

V obci sa nachádza evanjelický kostol.

Katolícký kostol sv. Juraja z 1. polovice 13. storočia pôvodne románsky bol v roku 1499 prestavaný na gotický a rozšírený v roku 1937.

Kostol reformátsky neskoroklasicistický pochádza z roku 1878.

Zvonica na námestí je z 19. storočia.

Ľudový dom – Dubatájház – muzeálna expozícia v pôvodnom sedliackom dome, postavenom na začiatku 19. storočia, predstavuje spôsob bývania, prácu a zvyky obyvateľov nie len v obci, ale zo širšieho okolia. Všetky zozbierané exponáty sú darované od občanov, alebo sú majetkom rodiny Dubových. Súčasťou múzea je aj pamätná izba venovaná škole.

Jurský park – zrekonštruovaný v roku 2005 za podpory EÚ. Súčasťou parku je oddychová zóna, amfiteáter vhodný na organizovanie fastivalov, športová plocha-tenis, volejbal, baskedbal,hádzaná a možnosť kempovania.

Cyklodráha – kopíruje tok rieky Hron od obce Starý Tekov-Kalná nad Hronom-Horná Seč-Jur nad Hronom po Šarovce. Trasa meria 32 km a je vhodná aj pre rekreačných cyklistov.

Splav Hrona – v rámci ZVT-HRON sa od roku 2000 organizuje Splav Hrona na exotických plavidlách, ktoré si záujemci vyhotovujú podľa fantázie. Akcia nadobudla časom charakter vodného karnevalu a zúčastňujú sa jej čoraz viacerí. Plánovaná je vždy na prvú prázdninovú sobotu, ale v prípade zlého počasia, alebo vysokej hladiny vody, sa prekladá na iný vhodný prázdninový termín.

Tekvicová paráda – oslava úrody v podobe súťaže o najväčšie plody, zábavné hry pre celú rodinu, večer pozorovanie hviezd teleskopom a zapálenie tekvicových strašiakov v Jurskom parku.

Výstava hydiny a exotického vtáctva – miestni chovatelia usporadúvajú miestnu výstavu každý rok. Obec je sídlom celoslovenského Klubu Zoborského králika, na ktorého vyšľachtení majú veľkú zásluhu práve jurskí chovatelia.

ZŠ s vyuč.jaz.slov a maďarským. Navštevuje ju 135 + 65 žiakov. Okrem dobrých výchovnovyučovacích výsledkov dosahujú úspechy v mimoškolskej práci. Najviac sa preslávili výtvarníci pod vedením Mgr.Jozefa Horniaka, ktorí vyhrali nejednu medzinárodnú súťaž. Dobre pracuje tiež krúžok Hagyományórzók, ktorý sa snaží zachovávať ľudové tradície. Vedúca krúžku, Mgr.Ildikó Molnárová, pozbieraný materiál spracovala a bol vydaný vo forme dvoch brožúr.

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk

Kalná nad Hronom

Starosta obce: Ladislav Éhn

Adresa: Obecný úrad Kalná Nad Hronom, 935 32
Tel.: 036 / 639 51 20
Fax.: 036 / 639 51 20

Počet obyvateľov: 2073
Oficiálna stránka: http://www.kalna.eu/

Základné informácie

Kalná nad Hronom leží v Podunajskej nížine na pravobrežnej nive Hrona v nadmorskej výške 160 m. Chotár je rovinný až mierne členitý, pahorkatinný s nadmorskou výškou max. 200 m, s hnedozemnými, nivnými a lužnými pôdami.

Obec sa spomína už v roku 1209. Patrila opátstvu v Hronskom Beňadiku, časť obce miestnym zemanom, ktorí ju v 15. storočí získali celú. Roku 1613 si obec podrobili Turci. V tom čase sa v obci nachádzal mlyn, 2 kúrie a neskôr liehovar. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom hosp. zvierat. Poľnohospodársky ráz obce sa zachoval dodnes, aj keď v nedávnej histórii boli postavené priemyselné prevádzky ako čistiareň semien, výrobňa prefabrikátov pre inžinierske stavby a závod poľnohospodárskych stavieb.

Zaujímavosti obce

V obci a jej častiach sa nachádza viacero sakrálnych stavieb. V obci je to klasicistický reformátsky kostol z roku 1806, toho času v rekonštrukcii. Obrázok pod textom vpravo predstavuje kostol(bez vežičky) v Mochovciach. Ďalej je to kostolík v Kalnici, kaplnky na miestnom cintoríne a barokový rímskokatolícky kostol z roku 1773.

Pri hlavnej ceste vľavo, z Levíc do Kalnej sa nachádza pamätník príslušníkom 2. ukrajinského frontu, ktorí tu začali 25.3.1945 bratislavsko-brnenskú operáciu a položili svoje životy za oslobodenie tohto regiónu. Pamätná tabuľa bola odhalená 24. 3. 2005 pri príležitosti 60. výročia ukončenia II. svetovej vojny. Pamätník padlým hrdinom I. a II. svetovej vojny z Kalnej a Kalnici sa nachádza tiež uprostred obce.

Výhodná poloha obce na rieke Hron poskytuje miestnym, ale i blízkemu a vzdialenejšiemu okoliu viacero možností rekreácie, či relaxu pri vode. Za obcou sa nachádza vodná plocha, ktorá v spojení s hornosečianskou vodnou plochou tvorí zaujímavý a atraktívny rekreačný komplex. Súčasťou tohto komplexu je i malá vodná elektráreň.

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk

Kozárovce

Starosta obce: Ing. Jozef Majer

Adresa: Obecný úrad Kozárovce, 935 22
Tel.: 036 / 63 406 00
Fax.: 036 / 63 406 00
E-mail: starosta@ocukozarovce.sk

Počet obyvateľov: 2073
Oficiálna stránka: http://www.kozarovce.sk/

Základné informácie

Kozárovce ležia na Pohronskej pahorkatine a na nive Hrona. Stred obce leží v nadmorskej výške 185 m a chotár od 175 do 342 m. Priemerná ročná teplota je 7 – 9°C, priemerný úhrn zrážok asi 700 mm. Prevládajú hnedozemné pôdy. Cez obec pretekajú tri potoky: Čaradický potok, Svätý potok a Mládežnícky potok, z ktorých Čaradický potok napája vodnú nádrž pod Pustou horou.

Prvá písomná zmienka o obci Kozárovce sa nachádza v zakladajúcej listine benediktínskeho opátstva vo Svätom Beňadiku, ktoré v roku 1075 založil uhorský kráľ Gejza. Pôvodne bola majetkom opátstva v Hronskom Beňadiku, neskôr patrila ostrihomskej kapitule, ďalej domácej vrchnosti a Turkom. V roku 1828 mala 136 domov a 898 obyvateľov, v roku 1900 už 1594 obyvateľov a dnes sú ich takmer dve tisícky. Obyvatelia sa zaoberali predovšetkým poľnohospodárstvom.

Zaujímavosti obce

V obci sa nachádza pôvodne barokový rímskokatolícky kostol z roku 1718, upravený v 1790 a rozšírený v 1927 roku.

Na cintoríne sa nachádza kaplnka, tiež pôvodne baroková, v 19. storočí upravená v klasicistickom slohu.

V obci sa nachádza aj veľký kultúrny dom.

V nedávnej minulosti boli v blízkosti obecného úradu postavené nové bytové jednotky.

Za obcou sa nachádza priehrada, slúžiaca na rekreačné účely.

Vinohrady obce sa nachádzajú vo vinohradníckej oblasti Pustá hora.

Uprostred územia medzi obcami Kozárovce a Tlmače stojí vlastná skalná brána, ktorá ma podobu tiesňavy. Slovenská brána, ale i jej širšia oblasť od Tlmáč po Hronský Beňadik mala od praveku strategický význam. Bola jediným prechodom z juhu hore Pohroním na stredné Slovensko k bohatým rudným ložiskám, ale i dôležitejším miestom prechodu rôznych bojujúcich strán. V obci sa nachádza pomník padlým.

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk