Dolný Pial

Starosta obce: Robert Potocký, Bc.

Adresa: Obecný úrad Dolný Pial, 935 37
Tel.: 036 / 638 63 00
Fax.: 036 / 638 62 29
E-mail: obecdolnypial@stonline.sk
Web: www.dolnypial.sk

Počet obyvateľov: 979

Základné informácie

Najstarší dnes známy písomný doklad o obci pochádza z roku 1251 a z odbornej literatúry o ňom vieme, že sa zachoval v odpise z roku 1271 v podobe záznamu v regnikolárnej zápisnici vierohodného miesta Vesprímskej kapituly (kapitoly a kláštory u nás vykonávali až do 18. storočia funkciu akoby verejných notárov, vydávali obyvateľom verejné odpisy prinesených listín, potvrdzovali súkromné zmluvy o zmene vlastníctva a pod.).

Vďaka tomu sú dnes ich archívy hlavným zdrojom informácií ku stredovekým dejinám. Daný dokument sa vzťahuje na akúsi majetkovoprávnu dohodu o držbe či deľbe obce Pial medzi vtedajšími majiteľmi – zemepánmi obce Štefanom, Vojtechom a Mikulášom, synmi Balara z Pialu. Dnes by ich potomkovia asi mali slovenské priezvisko Pialsky či maďarské Péli . Ktovie prečo sa v roku 1251/1257 obrátili kvôli spísomneniu ich dohody až do Vesprému a nevyužili služby podobných bližších inštitúcií v benediktínskych kláštoroch v Hronskom Beňadiku, na nitrianskom Zobore či v Nitrianskej kapitule. Asi ich iné povinnosti viazali k Vezprému.

Text latinského originálu, ktorý je potrebné vo fotoreprodukcii získať z Maďarska, obsahuje záznam:….Stephanus et frater eius Albertus, filii Balar de Peel … pro fratre suo Nicolao …villam Peel. Informáciu o ňom máme z knihy Gyôrffy Gyôrgia o historickom zemepise Arpádovského Uhorska, časť o Tekovskej župe, (Az Árpádkori Magyarotország tôrteneti fôldrajza. Bp. 1966, s. 466). Zo záznamu sa dá ešte vydedukovať, že otec spomínaných synov bol asi prvým vlastníkom tejto zeme PEEL, ktorú asi dostal od niektorého kráľa zo začiatku 13. storočia z pozemkov kráľovského hradu Tekov za vernú vojenskú službu v jeho posádke. Iste bola zem už dávno osídlená a obrábaná tunajším slovanským obyvateľstvom. Podľa ďalších stredovekých listín z rokov 1286, 1298, 1316, 1322, 1323, 1326, 1374, 1395 bol vlastníkom Pialu, z ktorého sa neskôr vydelil Horný Pial, stále zemiansky rod Pialských či Péliovcov až do 15. storočia.

Zaujímavosti obce

V obci sa okrem kostola nachádzajú viaceré sakrálne stavby. Za zmienku stojí aj mariánsky stĺp z polovice 19. storočia. V súčasnosti podstupuje rekonštrukciu. Medzi pamätihodnosti obce patrí aj rímskokatolícky kostol nanebovstúpenia Pána z roku 1720.

Zaujímavosťou obce je aj klasicistický kaštieľ, ktorý tu koncom 18. storočia postavili Hunyadiovci. Neďaleko obecného úradu stojí aj pomník padlých z prvej a druhej svetovej vojny.

Neďaleko kaštieľa stojí rekreačno-športový areál, ktorého súčasťou je veĺký park poskytujúci príjemné prostredie pre chvíle oddychu. Potrebám obce a blízkeho okolia slúži aj základná škola s moderným vybavením a športovým ihriskom. V obci pôsobí viacero záujmových a športových klubov. Okrem chovateľov, hasičov a iných je tu tiež futbalový oddiel s veľkým futbalovým ihriskom.

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk

Comments are closed.