Hronské Kľačany

Starosta obce: Ing. Miroslav Kollár

Adresa: Obecný úrad Hronské Kľačany, 935 29
Tel.: 036 / 63 921 80
Fax.: 036 / 63 921 80
E-mail: klacany@imilsoft.sk
Web: www.hronskeklacany.sk

Počet obyvateľov: 1 468

Základné informácie

Obec Hronské Kľačany sa nachádza v severozápadnej časti okresu Levice. Je súčasťou Nitrianskeho kraja. Patrí do severovýchodnej časti Podunajskej nížiny, podhoria Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny.

Chotár obce je odlesnený, okrem zvyškov agátového lesíka na úbočiach Kusej hory. Tvoria ho treťohorné uloženiny, miestami s vrstvou štvrťohorných riečnych, prevažne štrkových uloženín. Väčšinou však lužné pôdy rôznych subtypov a černozeme na aluviálnych uloženinách a na podmáčaných sprašových horninách a hlivách. Podľa geologickej charakteristiky celý chotár tvoria piesky a štrky prekryté miestami sprašou. Podľa hydrogeologickej charakteristiky zvodnených vrstiev je pórová priepustnosť veľmi dobrá.

Z hľadiska geografického možno polohu Hronských Kľačian určiť 48o 14′ severnej zemepisnej šírky a 18o 6′ východnej zemepisnej dĺžky. Najvyššie položeným miestom v chotári je vrchol Kusej hory (trigonometrický bod – kóta 225). Nadmorská výška v strede obce je 163 m, v chotári sa pohybuje v priemere od 162 do 167 m n.m.

Z vodohospodárskeho hľadiska spadá do povodia rieky Hron. Na území obce sa nachádza malý potok Perec, ktorý je umelo vytvoreným kanálom rieky Hron. Sú na ňom vybudované vodné diela slúžiace väčšinou pre poľnohospodárstvo, rybárstvo a rekreáciu. V centre obce sa nachádza vodná nádrž – rybník, ktorá ja napojená na potok Perec.

Katastrálne územie má výmeru 788 ha. Z toho poľnohospodárska pôda zaberá 694 ha, lesy 2 ha, vodné plochy 11 ha a intravilán 81 ha. Prevažnú časť pôdorysu obce tvorí bytová zástavba. Geografická poloha, klimatické podmienky a pôdny fond, predurčujú obec k poľnohospodárskej výrobe. Priemyselné podniky väčšieho významu sa v obci nenachádzajú. Pôsobia tu len malé prevádzky zamerané na spracovanie poľnohospodárskych produktov. Najväčším výrobným podnikom je miestne Poľnohospodárske družstvo s počtom zamestnancov cca. 40. Obec leží pri križovatke štátnych ciest I/51 a I/76. K obci patrí aj miestna časť „Kusá hora“, kde sa nachádzajú 2 domy.

Zaujímavosti obce

Podľa oficiálnych údajov bola obec od roku 1332 filiálkou rímsko – katolíckej farnosti v Starom Tekove. Kostol v cintoríne, zasvätený sv. Filipovi a sv. Jakubovi bol z roku 1784. Už predtým tam stála kaplnka z roku 1764. Podľa kanonickej vizitácie z roku 1779 kázne pred bohoslužbami bývali pred kaplnkou na voľnom priestranstve. Kázalo sa iba v slovenskej reči – „Praedicatur lingua Slovonica”. Dnešný kostol v strede obce zasvätený Božskému srdcu Ježišovmu je z roku 1932. Kostol, ako najvyššia stavba našej obce sa stala jej dominantou. Jej umiestnenie ovplyvnilo urbanistické riešenie stredu obce.

V obci stojí aj socha sv. Jána Nepomuckého, kríž a iné. Na Kusej hore sa nachádza kaplnka

Z vodohospodárskeho hľadiska spadá do povodia rieky Hron. Na území obce sa nachádza malý potok Perec, ktorý je umelo vytvoreným kanálom rieky Hron. Sú na ňom vybudované vodné diela slúžiace väčšinou pre poľnohospodárstvo, rybárstvo a rekreáciu. V centre obce sa nachádza vodná nádrž – rybník, ktorá ja napojená na potok Perec. V roku 1634 bol v obci vybudovaný odvodňovací kanál Perec, ľudovo zvaný Kompa. Na tomto kanáli v tom istom roku obnovili starý mlyn. Mlyn funguje až do dnešných čias.

V obci, neďaleko obecného úradu stojí pamätník kňazom a národným buditeľom – Jánovi Palárikovi a Františkovi Richardovi Osvaldovi, ktorí pôsobili v obci.

V katastri obce sa leží aj Kusá hora, prírodná rezervácia – dôvod ochrany sú pomerne zachované fragmenty významnej xerotermnej stepi na andezitoch s niektorými ohrozenými druhmi flóry Slovenska. Lokalita predstavuje ojedinelý biotop v blízkosti mesta Levice. Okrem iného je miestom pre vinohrady, pestujú sa tu kvalitné vína- pesecká leanka, veltlín zelený, ryzling, levická frankovka, andré …

Základná škola – bola postavená v roku 1963 a v roku 1983 bola k nej pristavaná budova školskej jedálne a školského klubu, v roku 1991 telocvičňa so saunou. K udržiavanému areálu školy patria dve trávnaté ihriská a v roku 2001 bolo vybudované viacúčelové ihrisko. V roku 2004 bola postavená horolezecká stena.

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk

Comments are closed.