Jesenské

Starosta obce: MUDr.Jozef Chrančok

Adresa: Obecný úrad Jesenské, 935 36
Tel.: 036 / 639 81 08

Počet obyvateľov: 53
Oficiálna stránka: http://www.jesenske.sk/

Základné informácie

Obec Jesenské leží v severovýchodnej časti Pohronskej pahorkatiny. Je kopcovitého rázu, nadmorská výška sa pohybuje od 168 do 220 m n. m. Cez obec preteká potok, časť katastra tvorí zalesnená plocha. Celková výmera katastrálneho územia je 379 ha. Navrhované nadregionálne biocentrum Jesenské Údolie je súčasťou nadregionálneho biokoridoru.

Obec sa spomína pod názvom Sytetkuth v roku 1251, patrila miestnym zemanom. V roku 1573 ju spustošili Turci. V roku 1657 sa spomína ako Setetkút. V roku 1892 ju pripojili k Beši.

Po vzniku ČSR bola na terajšom území slovenskými kolonistami založená obec Jesenské, na základe parcelovania veľkých panských majetkov. V tomto čase boli postavené v obci škola a kostol. V roku 1938 bola obec pričlenená k Beši a po roku 1945 bola opäť samostatná a premenovaná na Jesenské Údolie. Od 7. 1. 1992 je samostatnou obcou s vlastným obecným zastupiteľstvom a s pôvodným názvom Jesenské.

Zaujímavosti obce

V obci sa nachádza figurálna plastika Sv. Jána Nepomuckého s datovaním 1783 a obnovou v roku 1930.

Nachádza sa tu aj katolícky kostol Sv. JAN DON BOSCO, pseudogotický postavený v roku 1938.

V obci je pomník SNP.

V obci je archeologická lokalita – pohrebisko z 11. storočia a hrob z 9. storočia.

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk

Jur nad Hronom

Starosta obce: Helena Valentová

Adresa: Obecný úrad Jur Nad Hronom, 935 57
Tel.: 036 / 772 08 01
Fax.: 036 / 779 32 45
E-mail: ocu@jur.sk

Počet obyvateľov: 935
Oficiálna stránka: http://www.jur.sk/

Základné informácie

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1276. Územie bolo osídlené už v mladšej dobe kamennej, o čom svedčia archeologické nálezy. V r.1312 osadu spustošili výpravy Matúša Čáka. Kostol Sv.Juraja bol postavený pôvodne románskom slohu v 1. polovici 13. storočia.V roku 1499 bol po požiari goticky obnovený, v roku 1937 rozšírený. Vznik reformovaného kostola sa datuje rokom 1785. V strede obce stojí zvonica postavená v roku 1790. Evanjelický kostol bol postavený v roku 1956.

Popri rieke Hron je pestré rastlinstvo a živočíštvo. Prechod cez Hron umožňujú dva mosty. Obec sa nachádza pri ceste 1. triedy Nové Zámky-Šahy, v blízkosti kúpeľných miest Štúrovo, Dudince a Santovka. Tradičným zamestnaním tunajších obyvateľov bolo a je poľnohospodárstvo, chov hospodárskych zvierat.

Obec je plynofikovaná a obecný vodovod je dobudovaný od roku 1998. V obci je pošta, ZŠ, MŠ,kulturný dom, dobrá obchodná sieť a štyri reštaurácie. V rámci mikrozdruženia piatich obcí – ZVT-HRON / Starý Tekov,Kalná nad Hronom, Horná Seč, Jur nad Hronom, Šarovce/ sa obec zamerala na rozvoj turizmu.

Zaujímavosti obce

V obci sa nachádza evanjelický kostol.

Katolícký kostol sv. Juraja z 1. polovice 13. storočia pôvodne románsky bol v roku 1499 prestavaný na gotický a rozšírený v roku 1937.

Kostol reformátsky neskoroklasicistický pochádza z roku 1878.

Zvonica na námestí je z 19. storočia.

Ľudový dom – Dubatájház – muzeálna expozícia v pôvodnom sedliackom dome, postavenom na začiatku 19. storočia, predstavuje spôsob bývania, prácu a zvyky obyvateľov nie len v obci, ale zo širšieho okolia. Všetky zozbierané exponáty sú darované od občanov, alebo sú majetkom rodiny Dubových. Súčasťou múzea je aj pamätná izba venovaná škole.

Jurský park – zrekonštruovaný v roku 2005 za podpory EÚ. Súčasťou parku je oddychová zóna, amfiteáter vhodný na organizovanie fastivalov, športová plocha-tenis, volejbal, baskedbal,hádzaná a možnosť kempovania.

Cyklodráha – kopíruje tok rieky Hron od obce Starý Tekov-Kalná nad Hronom-Horná Seč-Jur nad Hronom po Šarovce. Trasa meria 32 km a je vhodná aj pre rekreačných cyklistov.

Splav Hrona – v rámci ZVT-HRON sa od roku 2000 organizuje Splav Hrona na exotických plavidlách, ktoré si záujemci vyhotovujú podľa fantázie. Akcia nadobudla časom charakter vodného karnevalu a zúčastňujú sa jej čoraz viacerí. Plánovaná je vždy na prvú prázdninovú sobotu, ale v prípade zlého počasia, alebo vysokej hladiny vody, sa prekladá na iný vhodný prázdninový termín.

Tekvicová paráda – oslava úrody v podobe súťaže o najväčšie plody, zábavné hry pre celú rodinu, večer pozorovanie hviezd teleskopom a zapálenie tekvicových strašiakov v Jurskom parku.

Výstava hydiny a exotického vtáctva – miestni chovatelia usporadúvajú miestnu výstavu každý rok. Obec je sídlom celoslovenského Klubu Zoborského králika, na ktorého vyšľachtení majú veľkú zásluhu práve jurskí chovatelia.

ZŠ s vyuč.jaz.slov a maďarským. Navštevuje ju 135 + 65 žiakov. Okrem dobrých výchovnovyučovacích výsledkov dosahujú úspechy v mimoškolskej práci. Najviac sa preslávili výtvarníci pod vedením Mgr.Jozefa Horniaka, ktorí vyhrali nejednu medzinárodnú súťaž. Dobre pracuje tiež krúžok Hagyományórzók, ktorý sa snaží zachovávať ľudové tradície. Vedúca krúžku, Mgr.Ildikó Molnárová, pozbieraný materiál spracovala a bol vydaný vo forme dvoch brožúr.

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk

Kalná nad Hronom

Starosta obce: Ladislav Éhn

Adresa: Obecný úrad Kalná Nad Hronom, 935 32
Tel.: 036 / 639 51 20
Fax.: 036 / 639 51 20

Počet obyvateľov: 2073
Oficiálna stránka: http://www.kalna.eu/

Základné informácie

Kalná nad Hronom leží v Podunajskej nížine na pravobrežnej nive Hrona v nadmorskej výške 160 m. Chotár je rovinný až mierne členitý, pahorkatinný s nadmorskou výškou max. 200 m, s hnedozemnými, nivnými a lužnými pôdami.

Obec sa spomína už v roku 1209. Patrila opátstvu v Hronskom Beňadiku, časť obce miestnym zemanom, ktorí ju v 15. storočí získali celú. Roku 1613 si obec podrobili Turci. V tom čase sa v obci nachádzal mlyn, 2 kúrie a neskôr liehovar. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom hosp. zvierat. Poľnohospodársky ráz obce sa zachoval dodnes, aj keď v nedávnej histórii boli postavené priemyselné prevádzky ako čistiareň semien, výrobňa prefabrikátov pre inžinierske stavby a závod poľnohospodárskych stavieb.

Zaujímavosti obce

V obci a jej častiach sa nachádza viacero sakrálnych stavieb. V obci je to klasicistický reformátsky kostol z roku 1806, toho času v rekonštrukcii. Obrázok pod textom vpravo predstavuje kostol(bez vežičky) v Mochovciach. Ďalej je to kostolík v Kalnici, kaplnky na miestnom cintoríne a barokový rímskokatolícky kostol z roku 1773.

Pri hlavnej ceste vľavo, z Levíc do Kalnej sa nachádza pamätník príslušníkom 2. ukrajinského frontu, ktorí tu začali 25.3.1945 bratislavsko-brnenskú operáciu a položili svoje životy za oslobodenie tohto regiónu. Pamätná tabuľa bola odhalená 24. 3. 2005 pri príležitosti 60. výročia ukončenia II. svetovej vojny. Pamätník padlým hrdinom I. a II. svetovej vojny z Kalnej a Kalnici sa nachádza tiež uprostred obce.

Výhodná poloha obce na rieke Hron poskytuje miestnym, ale i blízkemu a vzdialenejšiemu okoliu viacero možností rekreácie, či relaxu pri vode. Za obcou sa nachádza vodná plocha, ktorá v spojení s hornosečianskou vodnou plochou tvorí zaujímavý a atraktívny rekreačný komplex. Súčasťou tohto komplexu je i malá vodná elektráreň.

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk

Kozárovce

Starosta obce: Ing. Jozef Majer

Adresa: Obecný úrad Kozárovce, 935 22
Tel.: 036 / 63 406 00
Fax.: 036 / 63 406 00
E-mail: starosta@ocukozarovce.sk

Počet obyvateľov: 2073
Oficiálna stránka: http://www.kozarovce.sk/

Základné informácie

Kozárovce ležia na Pohronskej pahorkatine a na nive Hrona. Stred obce leží v nadmorskej výške 185 m a chotár od 175 do 342 m. Priemerná ročná teplota je 7 – 9°C, priemerný úhrn zrážok asi 700 mm. Prevládajú hnedozemné pôdy. Cez obec pretekajú tri potoky: Čaradický potok, Svätý potok a Mládežnícky potok, z ktorých Čaradický potok napája vodnú nádrž pod Pustou horou.

Prvá písomná zmienka o obci Kozárovce sa nachádza v zakladajúcej listine benediktínskeho opátstva vo Svätom Beňadiku, ktoré v roku 1075 založil uhorský kráľ Gejza. Pôvodne bola majetkom opátstva v Hronskom Beňadiku, neskôr patrila ostrihomskej kapitule, ďalej domácej vrchnosti a Turkom. V roku 1828 mala 136 domov a 898 obyvateľov, v roku 1900 už 1594 obyvateľov a dnes sú ich takmer dve tisícky. Obyvatelia sa zaoberali predovšetkým poľnohospodárstvom.

Zaujímavosti obce

V obci sa nachádza pôvodne barokový rímskokatolícky kostol z roku 1718, upravený v 1790 a rozšírený v 1927 roku.

Na cintoríne sa nachádza kaplnka, tiež pôvodne baroková, v 19. storočí upravená v klasicistickom slohu.

V obci sa nachádza aj veľký kultúrny dom.

V nedávnej minulosti boli v blízkosti obecného úradu postavené nové bytové jednotky.

Za obcou sa nachádza priehrada, slúžiaca na rekreačné účely.

Vinohrady obce sa nachádzajú vo vinohradníckej oblasti Pustá hora.

Uprostred územia medzi obcami Kozárovce a Tlmače stojí vlastná skalná brána, ktorá ma podobu tiesňavy. Slovenská brána, ale i jej širšia oblasť od Tlmáč po Hronský Beňadik mala od praveku strategický význam. Bola jediným prechodom z juhu hore Pohroním na stredné Slovensko k bohatým rudným ložiskám, ale i dôležitejším miestom prechodu rôznych bojujúcich strán. V obci sa nachádza pomník padlým.

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk

Krškany

Starosta obce: Ing. Peter Kováčik

Adresa: Obecný úrad Kozárovce, 934 01
Tel.: 036 / 631 31 91
Fax.: 036 / 631 31 91
E-mail: ouc.krskany@stonline.sk

Počet obyvateľov: 767
Oficiálna stránka: http://www.krskany.ocu.sk/

Základné informácie

Obec vznikla v roku 1960 zlúčenín Malých a Veľkých Krškán. Leží v Ipeľskej pahorkatine v rozšírenej doline Sikenice, v nadmorskej výške 170 m. Chotár je odlesnený, len na strmých úbočiach sa nachádzajú agátové lesíky. Pôdy sú hnedozemné, lužné a nivné. Využívajú sa ako poľnohospodárska a lesná pôda. Katastrálne územie má výmeru 1702,5 ha, z toho 253,4 ha tvoria lesy. Porast lesov je prevážne agát a dub. Pri potoku rastú vŕby, hrab, jelša a javor.

Malé i Veľké Krškany sú doložené v roku 1242 ako zemiansky majetok, ktorý v 15. storočí patril hradu Levice. V 1828 roku mali Malé Krškany 35 domov a 213 obyvateľov, Veľké Krškany 59 domov a 357 obyvateľov.

Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. V rokoch 1883 – 1946 bola v obci vápenka, ktorá zamestnávala prevažne mužov.

Zaujímavosti obce

V obci sa nachádza baroko-klasicistický rímskokatolícky kostol Sv. Anny, z roku 1777. V Krškanoch nájdeme aj viacero sakrálnych stavieb.

Horšianska dolina sa zarezáva do vulkanického /sopečného/ podložia s výraznými 20 – 30 m vysokými skalnými stenami. Úzka kaňonovitá Horšianska dolina vznikla eróznou činnosťou potoka Sikenica vo vitrofyrických andezitoch a v spraši. Horšianska dolina nie je len najväčšou rezerváciou v okrese, ale je významná aj z hľadiska geomorfologického a botanického.

Za obcou sa nachádza chránený strom.

Z historických stavieb zostal v obci, časť Malé Krškany, klasicistický kaštieľ z 1. polovice 19. storočia, ktorý pôvodne patril rodine Majláthovcov. Dnes je areál dobudovaný a od roku 1953 je tam umiestnený Domov sociálnych služieb pre mentálne postihnuté deti.

Pre obecným úradom stojím pomník padlým bojovníkom za slobodu.

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk

Lok

Starosta obce: Jozef Szabo

Adresa: Obecný úrad Lok, 934 38
Tel.: 036 / 63 973 02
Fax.: 036 / 63 973 02
E-mail: obec.lok@nextra.sk

Počet obyvateľov: 1015

Základné informácie

Obec leží na východných svahoch Pohronskej pahorkatiny a na terasách Hrona. Nadmorská výška stredu obce je 196 m, chotár je vo výške od 160 do 225 m. Rovinný až pahorkatinný povrch odlesneného chotára tvoria treťohorné uloženiny s pokrovom spraše a sprašových hlín. Má hnedozemné a černozemné pôdy.

Obec sa spomína v roku 1286. Od 1388 patrila hradnému panstvu Levice. Roku 1601 mala 41 domov, 1828 r. už 89 domov a 589 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Pri požiari 1904 zhorelo 104 domov. Za I. ČSR pracovali obyvatelia väčšinou ako poľnohospodárski robotníci na veľkostatku Scholler. V rokoch 1938 –1945 bola obec pripojená k Maďarsku. R 1947 bolo presídľovanie občanov maďarskej a slovenskej národnosti. 1948 bol v obci založený ŠM a 1950 JRD.

Zaujímavosti obce

V obci sa nachádza reformátsky kostol z roku 1783 s vežou z roku 1844. Klasicistický rímskokatolícky kostol pochádza z 18. storočia.

V Loku je novopostavená základná škola s materskou škôlkou. Obec má aj veľký kultúrny dom a vlastné zdravotné stredisko. Účelom športu slúži obecné futbalové ihrisko.

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk

Lula

Starosta obce: Mária Farkašová

Adresa: Obecný úrad Lula, 935 35
Tel.: 036 / 63 981 12
E-mail: obeclula@stonline.sk

Počet obyvateľov: 202

Základné informácie

Obec Lula leží v severnej časti Pohronskej pahorkatiny v doline miestneho potoka. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 180 m a chotár vo výške od 160 do 230 m. Pahorkatinný chotár tvoria íly s polohami pieskov a štrkov, na povrchu spraš. Je odlesnený, len miestami sú agátové porasty. Má černozemné pôdy.

Obec sa spomína 1226. Patrila tunajším zemanom, 1327 tunajšiemu kostolu, 1386 časť panstvu Jelenec, ktoré tu malo mýto. Roku 1618 si ju podrobili Turci a 1663 spustošili. Roku 1536 mala 4 porty, 1828 35 domov a 221 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. V rokoch 1938 až 1945 bola obec pripojená k Maďarsku. JRD bolo založené v roku 1957.

Zo zemianskych majetkov obce Lula vznikla Malá Lula. Roku 1828 bola osadou, ktorá mala 8 domov a 55 obyvateľov. Patrila trnavskému semináru.

Zaujímavosti obce

V obci sa nachádza renesančná kaplnka Panny Márie, prestavaná v 18. a 19. storočí, ktorá je však podľa písomných zápisov oveľa staršia.

Za zmienku a krátke pristavenie stojí kamenný mlyn na Pereci z 19. storočia.

Za obcou na kopci sa nachádzajú pozostatky z údajne druhého kostola na slovenskom území. Zachovala sa stena oltára orientovaná na východ. V okolí kostola by sa mal údajne nachádzať unikátny cintorín, kde ako náhrobné “kamene” slúžia spílené pne stromov.

V obci sa nachádza aj klasicistická kúria zo začiatku 19. storočia a neoklasicistická kúria z konca 19. storočia.

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk

Malé Kozmálovce

Starosta obce: Ing. Ladislav Pisch

Adresa: Obecný úrad Malé Kozmálovce, 935 21
Tel.: 036 / 634 28 30
Fax.: 036 / 634 28 40
E-mail: ocu.malekozmalovce@stonline.sk

Počet obyvateľov: 402
Oficiálna stránka: http://www.malekozmalovce.sk/

Základné informácie

Obec Malé Kozmálovce leží v juhozápadnom výbežku Štiavnických vrchov a na pravobrežnej nive Hrona. Nadmorská výška stredu obce je 175 m a chotára 170 – 350 m. Rovinný až vrchovinný povrch chotára tvoria andezity a ich pyroklasiká, vápnité íly a piesky. Chotár je od vlastného pohoria oddelený prelomom Hrona v Slovenskej bráne. Nižšie svahy sú odlesnené a na vyšších rastú prevažne dubové lesy. Má hnedozemné lužné a nivné pôdy.

Osídlenie bolo už v neolite. V chotári bolo zistené slovanské sídlisko, hradisko a pohrebisko z doby veľkomoravskej. Obec vznikla v chotári obce Kozmálovce doloženej 1332. Spomína sa už 1372. Patrila zemanom zo Šároviec, 1489 panstvu Jelenec, 1718 pripadla panstvu Zlaté Moravce. Roku 1618 ju vyplienili Turci. V roku 1601 mala 35 domov, 1828 89 domov a 583 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Po 1918 došlo k parcelácii grófskeho veľkostatku; obyvatelia sa stali poľnohospod. robotníci.

V obci sa nachádzal kaštieľ zo začiatku 18. stor., neskôr poškodený a následne zbúraný.

Zaujímavosti obce

V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol zasvätený Ružencovej Panne Márie.

Obec ma poľnohospodársky charakter. Na južných svahoch v okolí obce sa dobre darí viacerým odrodám viniča.

Účelom oddychu, relaxu a športu slúži aj obecný rybník. Na pestovanie vodných športov, či rekreáciu je zaujímavejšia neďaleká veľkokozmálovská priehrada.

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk

Mýtne Ludany

Starosta obce: Oľga Kollárdiová

Adresa: Obecný úrad Mýtne Ludany, 935 56
Tel.: 036 / 639 00 73
Fax.: 036 / 639 00 73
mytneludany@gmail.com
Počet obyvateľov: 897
Oficiálna stránka: http://www.mytneludany.ocu.sk/

Základné informácie

Obec Mýtne Ludany leží na západnom úpätí Ipeľskej pahorkatiny, 10 km juhovýchodne od Levíc. V chotári obce sa nachádza chránené územie Dolná Sikenica, zaujímavé vzácnymi druhmi rýb. Archeologické nálezy datujú osídlenie tejto lokality až do 2. stor. pred n. l. V stredoveku patrila obec do Tekovskej stolice. Prvá písomná zmienka o Mýtnych Ludanoch sa nachádza v zakladacej listine svätobeňadického opátstva z roku 1075. Kde sa uvádza pod menom Villa Ludany.

O Ludanoch sa zmieňuje i pápežská listina z roku 1209. Od roku 1388 bola dedina príslušenstvom levického hradného panstva, ktoré tu malo svoju mýtnu stanicu a trh. V priebehu tureckých vojen a hlavne v čase osmanskej ofenzívy v roku 1663 bola dedina kompletne spustošená. Dnes patrí do okresu Levice a ZMO Tekova.

Zaujímavosti obce

Medzi pamätihodnosti obce patrí neskorogotický rímskokatolícky kostol Všechsvätých z 15. storočia. Ďalšou významnou sakrálnou stavbou obce je barokový reformátsky kostol z roku 1784.

Za zmienku a krátke pristavenie stojí kamenný mlyn na Pereci z 19. storočia.

Obec má pekný kultúrny dom, v ktorom organizujú svoju činnosť spoločenské organizácie, obec a záujmové združenia.

Uprostred obce sa nachádza pamätník padlým hrdinom.

Cez obec preteká Sikenica, športovému vyžitiu slúži futbalové ihrisko a z orientačnej tabule sa môžete dozvedieť, že napr. do New Yorku to máte 15 000 km :)

V obci funguje materská škôlka a v roku 1993 sa začala stavať základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá začala svoju činnosť v roku 1999.

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk

Nová Dedina

Starosta obce: Peter Titurus

Adresa: Obecný úrad Nová Dedina, 935 25
Tel.: 036 / 638 91 39
Fax.: 036 / 638 91 39
E-mail: obec-novadedina@stonline.sk
Web: www.novadedina.sk

Počet obyvateľov: 1 565
Oficiálna stránka: http://www.novadedina.sk/

Základné informácie

Prvá písomná zmienka o obci Nová Dedina je z roku 1075. V roku 1960 sa zlúčila obec Tekovská Nová Ves a Opatová, ku ktorým sa v roku 1974 pripojilo Gondovo. Súčasťou obce sú aj osady Svätý Kríž a Kamenec.

Nová Dedina – od roku 1332 leží obec na terajšom mieste a menovala sa Nova Villa, neskôr Garamújfalu, v roku 1918- Hronská Nová Ves a od roku 1928 Tekovská Nová Ves. Je to stará zemianska obec a prví zemania tu boli Jesenskovci, Pavlíkovci, Súľoskovci, Farkašovci , Liptajovci. V roku 1930 ich majetok prešiel dedičstvom na rodinu Csibrovú.

Opatová – počas maďarskej éry sa menovala Garam Apáti, neskôr Hronská Opatová, od roku 1928 Opatová. Pôvodní obyvatelia boli Uhnákovci, Mäsiarovci, Vargovci, Boldišovci.

Gondovo – z histórie je známe, že často menila majiteľov, ale aj názov. Najčastejšie sa striedali pomenovania Šalmoš a Balvany.

Zaujímavosti obce

V časti Gondovo je postavený nový kostol Povýšenia Sv. Kríža, na ktorom sa začalo pracovať v roku 1997 a práce boli ukončené v roku 2000. Základný kameň tohto kostola bol posvätený Jánom Pavlom II. 1.7.1995 v Šaštíne.

Kostol Obrátenia Sv. Pavla v Tekovskej Novej Vsi sa začal stavať v roku 1720. Prešiel niekoľkými úpravami, naposledy v roku 1985.

Medzi zaujímavosti, ktoré je možné nájsť v obci patrí aj drevená zvonička, podmník padlým a kaplnka na miestnom cintoríne.

V obci okrem kostolov nájdeme i kaplnku Sv. Cyrila a Metoda, zvoničku na Kamenci a kaplnku Sv. Urbana.

Vinice, hajloky, voňavá husacina, burčiak, pracovitosť, hrdosť na svoj kraj – toto všetko a nielen v minulosti charakterizovalo novodedinčanov. A ešte viera v Boha a kresťanská tradícia.

Medzi zaujímavosti obce patrí aj zrekonštruovaný kaštieľ na Majeri, poľovnícka chata Žuhračka, diviačia a muflónia obora.

Obec reprezentujú zoskupenia:
Folklórny ženský spev. súbor Novičianka,
Destský folk. súbor Pramienok pri CZŠ,
Športový klub Nová Dedina.

Nenahraditeľnú funkciu tvorí a vždy tvorila škola. Prvá písomná zmienka o škole v obci je z roku 1746. V roku 1992 bola zriadená cirkevná Základná škola Sv. Pavla.

Obec má dve materské škôlky a obecnú knižnicu. Je potrebné tiež spomenúť vznik notariátu v roku 1908 a pošty v roku 1878.

V roku 1950 bol postavený kultúrny dom a v roku 1971 zdravotné stredisko.

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk